Menu
Město Rožmitál pod Třemšínem Město Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitálpod Třemšínem

 1871-
1907
 

1907-
1938
 

 1938-
1945
 

 1945-
2000
 

 2000-
2010
 

 2010-
současnost
 


Založení hasičských sborů v naší oblasti

Již v osmdesátých letech 19. století po vydání zákona č. 45 ze dne 25. 5. 1876 o požární policii, formovaly se v monarchii počátky hasičství. V tehdejším příslušném politickém okrese Blatná byl založen prvý sbor v Kasejovicích v roce 1878, další v Blatné a v Březnici v roce 1879, v Rožmitále pod Třemšínem v roce 1880.

1

Členové výboru župy „Podtřemšínské“ číslo 61 z roku 1929. Ve spodní řadě 3. zprava starosta župy pan Antonín Hejnic.

Oddaností hasičské myšlence a především iniciativou dále uvedených osob vznikla 23. 11. 1890 jako prvá „Hasičská župa Podtřemšínská“ se sídlem v Rožmitále pod Třemšínem a to v rámci soudního okresu Březnice. Teprve o devět let později v roce 1899 vznikla „Blatenská župa“ (číslo 105). Sbory na Březnicku nepřistoupily všechny do „Podtřemšínské župy“, ale chtěly utvořit další „Březnickou župu“. Tento záměr se však nepodařilo uskutečnit a trvající dlouhodobý spor skončil až v roce 1907, kdy ostatní sbory na Březnicku přistoupily k „Podtřemšínské župě“, neboť na jednom soudním okrese mohla být jen jedna župa a v tomto směru byl Rožmitál první. V Zemské ústřední jednotě podle vstupu obdržela tato župa číslo 61 a byla v její prvé polovici, neboť poslední župa měla číslo 143.
Poznamenává se, že na Březnicku některé SDH vstoupily bezprostředně do „Podtřemšínské župy“. Např. Starosedlský Hrádek, kde byl sbor založen 6. února 1899, již v květnu téhož roku přistoupil k Podtřemšínské župě v Rožmitále pod Třemšínem. Dne 9. 7. 1905 proběhl ve Starosedlském Hrádku sjezd Podtřemšínské župy s valnou hromadou delegátů. Obdobně tomu bylo ve SDH v Hudčicích, o čemž je zápis z 2. ledna 1904. Ve SDH v Drahenicích to bylo v roce 1896 a ve SDH ve Vševilech 22. 11. 1896.
SDH Vševily přistoupil k Podtřemšínské župě a první cvičení se pak konala 13. 9. 1896 za účasti hasičských sborů Hornosín, Drahenice a Březnice – celkem 48 mužů se známou rožmitálskou kapelou pana Kašpárka.
V době po založení „Podtřemšínské župy“ byl župním starostou v letech 1890 – 1896 Jan Brnka, poštmistr v Rožmitále pod Třemšínem. V této době byl župním jednatelem Václav Paleček, řídící učitel v Rožmitále. V letech 1896 – 1930 byl župním starostou Václav Paleček a od roku 1930 Antonín Hejnic, řídící učitel v Nepomuku, později ve Věšíně. Jako župní jednatelé působili František Běle v letech 1896 – 1904, Václav Kubíček, učitel v Rožmitále, v letech 1904 – 1918, Antonín Hejnic od roku 1918. Náčelníkem župy byl od roku 1890 František Kala, strojník z Vranovic.
Od roku 1930 byl Antonín Hejnic nejen župním starostou, ale současně i jednatelem. Jeho náměstkem byl Ludvík – „Luděk“ Michálek, prokurista Městské spořitelny v Březnici. Okrskovým dozorcem – náčelníkem – byl za Rožmitál (I. okrsek) Josef Handschuch, pokrývač v Rožmitále p. Tř.
Čestnými členy župy se stali: František Kala, župní náčelník. Antonín Hejnic, župní starosta a jednatel, Jan Lukeš, řídící učitel ve Věšíně, jako župní pokladník, František Pecka, učitel v Písku, jako býv. náměstek župního starosty.

2

1945-2000

Období 1945 – 2000

Po skončení II. světové války byl zvolen starostou sboru František Češka (1945 – 1947), velitelem Bohuslav Bacík a jednatelem František Stejskal. Byl zakoupen nový hasičský vůz FORD. V dalších letech se prováděl nábor dorostu a jeho výcvik. V roce 1948 – 1955 byl předsedou sboru Jaroslav Leitermann, velmi obětavý a dlouholetý funkcionář. Velitelem byl Jan Trčka a zástupcem Jiří Vočka, jednatelem František Eisenreich. V roce 1950 přibyly do sboru i ženy, které se v dalším působení osvědčily. V roce 1951 byl zvolen okrskovým velitelem Bohuslav Bacík. V roce 1952 konal sbor besedy s občany za účelem rozšíření členské základny. Za dlouholetou a obětavou činnost obdrželi nejstarší členové diplomy. V roce 1953 se stal velitelem sboru Ladislav Ptáček a jednatelem Stanislav Kodat. Bylo zakoupeno nové auto – cisterna PRAGA RN. Velitelem sboru se v roce 1954 stal Josef Ptáček, dlouholetý hasič více jak 40 let činný, který byl i prvním čestným předsedou. U sboru účinkovala hasičská kapela, která dosáhla velkých úspěchů a popularity. Byla pochválena i přítomným zemským velitelem. Vedoucím byl František Kašpárek, později soubor s nadšením řídil František Eisenreich, posílen o kapelu B. Mory z Vranovic. V roce 1954 jsou prováděny nácviky mužů a žáků na soutěže, ve kterých dosáhli na místním stadionu prvních míst. Starostou byl Jaroslav Leitermann, velitelem Josef Ptáček, jednatelem Stanislav Kodat a zbrojmistrem Jan Michálek. V roce 1955 po odchodu dlouholetého předsedy Jaroslava Leitermanna se stal předsedou Josef Ptáček, velitelem Josef Hošek, celkem 13 členů výboru.

14

Členové sboru dobrovolných hasičů v Rožmitále pod Tř. v zahradě hotelu Plzeňka v roce 1952

15

Kapela požární ochrany z Rožmitálu pod Tř. (Konstantinovy Lázně 24. 8. 1955)

Rok 1956 je rozhodujícím rokem, kdy byla schválena stavba zbrojnice a vydáno stavební povolení. U Jitexu byl zakoupen pozemek od manželů Vočkových a peníze, získané z plesů, byly věnovány na stavbu. Zásluhou Ing. Mareše a stavitele Jiříka došlo k úspoře nákladů. Na stavbu byla určena ministerstvem vnitra částka 460.000,- Kčs, avšak hotové plány počítaly s nákladem 678.000,- Kčs. Technickým posouzením a intervencí zmíněných stavitelů se podařilo podstatně snížit tuto částku na 560.000,- Kčs. V roce 1957 se svépomocí rozběhla výstavba hasičské zbrojnice. Proto příprava a účast na soutěžích byly vypuštěny. Řada zapálených hasičů, mezi které patřili zejména bratři Ptáčkové, Jan Michálek, Stanislav Kodat, František Zlatohlávek, Josef Hošek, Bohuslav Bacík, stavitel Jiřík i další, působili jako pobídka pro ostatní. Zásluhou všech se zbrojnice dostavěla i přes organizační a dodavatelské problémy. V roce 1958 byly prováděny dokončovací práce jako kanalizace, příjezd a oplocení. V řadě sborů na Rožmitálsku byla provedena svépomocí buď výstavba nových zbrojnic, nebo rozšíření stávajících. V tomto roce byl předsedou Josef Ptáček st., velitelem Josef Ptáček ml. a jednatelem Stanislav Kodat.

16

V roce 1957 začala svépomocí stavba nové požární zbrojnice

V roce 1958 ve dnech 13. – 14. září byla hasičská zbrojnice za účasti vlastní řízné hasičské kapely otevřena a předána. Na tuto významnou událost čekali rožmitálští hasiči dlouhých 78 roků. V letech 1959 – 1961 byl předsedou Stanislav Kodat, předtím dlouholetý jednatel a autor textu publikace ke 100letému výročí jednoty v roce 1980. Velitelem byl Bohuslav Bacík a jednatelem Josef Šochman. Tato léta byla bohatá nejen na řadu soutěží, ale i na likvidaci četných požárů v městě a okolí. V roce 1962 se konalo velké hasičské cvičení na rožmitálském náměstí a ve Věšíně pak okrsková soutěž. V roce 1963 byl předsedou sboru Václav Fous, místopředsedou Emanuel Leitermann, jednatelem Jiří Dušek, hospodářem Rudolf Trach a referentem mládeže Stanislav Kodat. V roce 1964, kdy byl velitelem Josef Zemek, se konala okrsková soutěž ve Vranovicích a v Rožmitále okresní sjezd hasičů. V letním období byly časté výjezdy k četným požárům v okolí. V roce 1965 zemřel 26. 2. dlouholetý člen Jiří Vočka. Ve Voltuši se konala okrsková soutěž. V roce 1966 byla i ve Starém Rožmitále. V tomto roce také obdržel městský sbor novou cisternu ZIL a stříkačku. V roce 1967 se konala okrsková soutěž v Sedlici a k tomu námětové cvičení. V roce 1968 byla činnost zaměřena na preventivní prohlídky.

17

Slavnostní otevření požární zbrojnice


Ke sklonku roku 17. 11. – zemřel Josef Ptáček, dlouholetý a příkladný člen sboru. V roce 1969 se uskutečnila okrsková soutěž v Zalánech a v Bukové u příležitosti 700. výročí založení obce a 80 let založení sboru. Obojího se zúčastnil rožmitálský sbor. V roce 1970, kdy byl velitelem Josef Kressl a jednatelem Zdeněk Chlebeček, proběhly zkoušky na získání odznaku II. a III. stupně. Okrsková soutěž se konala ve Věšíně a námětové cvičení v závodě KOVO. V roce 1971 byla okrsková soutěž v Bezděkově a ukázkové a námětové cvičení v Hutích, u příležitosti 70 let trvání tamějšího sboru. V roce 1972 obdrželi čestné uznání rady okresu Příbram Karel Jareš, František Zemek, Karel Vrňata, Jiří Vočka, Václav Fous. Předsedou byl zvolen Václav Fous, velitelem Josef Kressl, jednatelem Zdeněk Chlebeček a hospodářem Rudolf Trach. Okrsková soutěž včetně námětového cvičení se konala ve Voltuši. Cvičný poplach se vzdáleným zdrojem vody byl na vrchu Belina nad Sedlicí.

26
27
Požár stodoly ve Slavkovského ulici dne 10. 8. 1964

28
29

Přesně v těchto místech stojí dnes nákupní středisko Třemšín - potraviny.

30

Nová cisternová stříkačka ZIL, kterou byl sbor vybaven v r. 1966.

31

Družstvo mužů na okrskové soutěži ve Starém Rožmitále v r. 1966

V roce 1973 byla okrsková soutěž spojená s otevřením hasičské zbrojnice v Hoděmyšli. Skladba funkcí zůstala stejná, kromě jednatele, kterým byl zvolen Bohumil Jaeger. V roce 1974 byla pozornost věnována náboru mládeže do sboru. Podařilo se získat 15 mladých hasičů. Okrsková soutěž se konala v Bukové. V tomto roce 13. 11. zemřel Václav Fous, dlouholetý předseda a obětavý pracovník sboru. V roce 1975 byla okrsková soutěž v Pňovicích spojená s námětovým cvičením. Předsedou se stal Stanislav Kodat, velitelem Bohumil Pour a jednatelem Bohumil Jaeger, později Marcela Minaříková.

32
Mladí požárníci pod vedením Jana Květoně v roce 1974

V roce 1976 se tradiční lednový ples jako okrskový konal v KD ve Starém Rožmitále. Zvýšila se členská základna na 64 členů, včetně 7 žen. Tento rok a rok 1977 byl boha tý na řadu zásahů hasičů především v okolí.

33

Kapela Požárka v roce 1972. Saxofon - Jan Květoň,
bubny - Ladislav Mrázek, trubka - František Eisenreich, harmonika - Václav Minařík.

Rok 1977 byl zahájen opět za předsednictví Stanislava Kodata, místopředsedy Josefa Kressla a velitele Bohu mila Poura. Okrsková soutěž se konala ve Vševilech a námětové cvičení na zámku v Březnici a v Bezděkově. V roce 1978 byl jednatelem Karel Vrňata. V tomto roce byla okrsková soutěž ve Voltuši a ve Věšíně k 95. výročí sboru, včetně dvou námětových cvičení. V roce 1979 se konala okrsková soutěž v Zalánech a okresní soutěž v Březnici.

V roce 1980 (20. – 21. 6.) se konala oslava výročí 100 let založení sboru v Rožmitále pod Třemšínem za velké účasti hostů a členů požárního sboru z místa a okolí. Současně byl tento rok ve znamení oslav 750 let založení města Rožmitálu pod Třemšínem. Místní hasičská kapela úspěšně zpestřila oslavy. V roce 1981 byla činnost v měsíci březnu zaměřena na preventivní prohlídky v řadě objektů ve městě. Vozidlo ZIL bylo pro špatný technický stav odstaveno a získáno nové Š 706 CAS 25. Hasiči se zúčastnili prací při povodni, zejména čerpání vody ze sklepů a studní. V roce 1982 byla účast družstev na soutěžích ve Štědroníně, Hutích, Zalánech a v Písku.

34
Družstvo mladých požárníků v roce 1979

35
Družstvo můžů na okrskové soutěži ve Vševilech v r. 1977

V roce 1983 opět soutěže ve Štědroníně a Věšíně. Na sklonku školního roku bylo uskutečněno pro děti námětové cvičení. V roce 1984 se družstva zúčastnila okrskové soutěže, dále dorostového okresního kola v Březnici a okresní soutěže v Trhových Dušníkách. Sboru bylo předáno vozidlo CAS 25. Ve škole na závěr školního roku provedena ukázka a předvedení techniky při požárním útoku. V roce 1985 kromě účasti na okrskové soutěži byla pozornost věnována asistenčním hlídkám na celé řadě společenských akcí. Členská základna měla 68 členů, z toho 9 žen. V roce 1986 byla ve Vševilech soutěž o pohár u příležitosti 90. výročí založení sboru. Pokračovaly preventivní prohlídky za asistenční hlídky hasičů. V roce 1987 byla předvedena dětem kromě soutěží i ukázka požární techniky a požárního sportu. Na výroční členské schůzi obdrželi vyznamenání za úspěšnou a dlouhodobou činnost členové St. Kodat, J. Vávra, V. Po lák, Fr. Eisenreich, J. Šochman, J. Žák.

36
37

Oslavy 100. výročí založení požárního sboru ve dnech 20. – 21. 6. 1980

Členská základna činila 59 členů, z toho 9 žen. V roce 1988 se zvýšil počet členů na 68, z toho 9 žen. Změnila se i skladba výboru. Předsedou byl Josef Žák, zástupcem Jaroslav Leitermann, velitelem Václav Polák a jednatelem František Polák. Předsedou kontrolní revizní komise byl Stanislav Kodat. V březnu – „Měsíci požární ochrany“ – probíhaly preventivní pohlídky bytových a rodinných domů, provozoven, zemědělských objektů a rekreačních zařízení. V roce 1989 nastaly velké pohyby v členské základně. V roce 1990 odstoupil z funkce předsedy Josef Žák. V tomto roce sbor uspěšně zasahoval v řadě menších požárů.

38
39

Povodeň 27. 7. 1980

V roce 1991 se zvýšila členská základna na 70 členů, z toho 14 žen. Toto umožnilo založení družstva žen v požárním sboru. Také vzniklo družstvo dětí. Starostou se stal Alois Brabenec, náměstkem Jiří Myslík a velitelem Václav Polák. Rok 1992 byl bohatý na celou řadu soutěží jak v místě, tak v okolí, jako Hutě pod Třemšínem, Zalány, Pňovice, Hoděmyšl, Narysov, Tochovice, Bezděkov a Blovice. V tom to roce se dále zvýšila členská základna na 87 členů, z toho 21 žen mladších 18 let. Starostou byl nadále Alois Brabenec, náměstkem Jiří Lébl a velitelem Václav Polák.

40

Družstvo můžů na okrskové soutěži v Bezděkově v roce 1991. Horní řada zleva: Václav Citerbart, Petr Polák,
Jiří Lébl, František Polák, Jiří Zima, Václav Polák. Prostřední řada: Milan Sazima, Martin Minařík,
čestný starosta Stanislav Kodat, Jiří Vočka, Petr Salvík. Dolní řada: Petr Pešta, Radek Tlášek, Jiří Vočka ml.,
Martin Kučera a Josef Kressl.

41


Mladí hasiči na branném závodě v Obděnicích u Sedlčan 12. 10. 1991. Zleva: Jiří Zima, Ivan Němec,
Michal Syslo, František Polák, Milan Polák a David Němec.


V roce 1993 pokračovaly soutěže v Rožmitále p. Tř. o „Putovní erb města“; okrsková v Podlesí, dále v Hoděmyšli, Zalánech, Voltuši, Bezděkově, Blovicích a Dobřanech. Velmi dobře si vedly ženy, muži byli méně uspěšní. Soutěží se celkem šestkrát zúčastnili mladí hasiči.

42

Družstvo žen startuje při požárním útoku na soutěži „O putovní erb“ města dne 23. 4. 1994


Rok 1994 byl nejen ve znamení preventivních prohlídek, ale i soutěží. Tehdy se konalo I.kolo okresní soutěže v Hutích p. Tř.,kde ženy byly opět úspěšné. II. kolo proběhlo na stadionu v Rožmitále p. Tř. Dále byly soutěže v Hoděmyšli, v Pocínovicích, Zalánech, Lázu, Bu kové, Dublovicích a v Blovicích, kde si ženy vedly velmi zdatně, stejně jako v Nejdku. Námětové cvičení bylo i v Sedlici. Vedoucí osobnosti, tj. Alois Brabenec a Jiří Lébl, zůstávají nezměněny. V roce 1994 se stal velitelem František Polák, který předtím přestoupil do Rožmitálu p. Třemš. ze SDH Zalány. V letech 1987 – 1989 studoval na Střední odborné škole PO ve Frýdku-Místku. Po maturitě působil nejprve jako velitel čety „B“ a od roku 1990 byl velitelem stanice. Od listopadu 1991 do března 1998 vykonával funkci velitele jednotek HZS okresu Příbram. V současné době již od roku 1994 působí jako velitel JSDHO Rožmitál pod Třemšínem. Jejím základním úkolem je ochrana zdraví, životů lidí a majetku před živelnými pohromami a hlavně pak před požáry.

43

Družstvo žen za nepříznivého počasí na soutěži ve Lhůtě, okres Plzeň-jih. Stojící zleva: Ladislava Vočková,
František Polák, Miluše Romová, Libuše Poláková, Jiří Vočka, Růžena Ptáčková. Sedící zleva: Božena Leitermannová,
Zdena Bartíková, Dušana Eisenreichová a Eva Leitermannová.


Od roku 1994 je zařazena v rámci plošného pokrytí a poplachového plánu okresu Příbram jako jednotka požární ochrany kategorie II., kterou zřídilo město. Po vyhlášení poplachu následuje výjezd jednotky s příslušnou technikou ve velmi krátké době.
V roce 1995 v rožmitálské soutěži o „Erb města“ byly ženy opět vynikající. Další soutěž ve všech kategoriích byla v Petrovicích. V okrskové soutěži opět úspěšné ženy. V celorepublikovém kole soutěže „Ukaž, co umíš“ v autokempinku Kamenáč u Pardubic získal rožmitálský dorost pěkné 9. místo. Další účast mužů byla v Hoděmyšli, Pocínovicích, Zalánech, Lázu, Petrovicích a v Blovicích. Ženy soutěžily ve Stráži pod Ralskem, Pičíně a v Blovicích, kde zvítězily. Námětové cvičení zaměřeno na Domov důchodců a SUBLIMU v Březnici (chemikálie – III. tř., hořlaviny a velké množství dřeva). Vedení sboru zůstává nezměněno, pouze náměstkem starosty se stal Karel Citerbart st. Čestným předsedou sboru se stává dlouholetý člen Stanislav Kodat. V roce 1996 se mladí hasiči dorost, zúčastnili zimní soutěže v Dobřanech, Příbrami, Ostravě a v Pocinovicích, vždy s velmi dobrým umístěním. Ženy získaly 2. místo v okrskové soutěži v Hutích p. Tř. Sbor se zúčastnil soutěže v Drahenicích, dále ve Lhůtě na okrese Plzeň-jih a do třetice ve Vševilech. Všechny tři sbory slavily v tomto roce výročí 100 let svého založení. Mladí rožmitálští hasiči byli v roce 1996 na setkání v Dolním Rakousku, kde velmi dobře reprezentovali nejen sbor, ale především i naši vlast.

44

Kolektiv mladých hasičů na soutěži v Rakousku v roce 1996. Horní řada zleva: František Polák, Jiří Zima,
Milan Polák, Josef Leitermann, Jiří Vočka, Libuše Poláková, Michal Syslo. Střední řada: Mirek Blažek,
Václav Majer, Petr Petřek. Sedící: Eva Leitermannová, Martina Vagaiová, Jarmila Vondrová.


Ženy opět soutěžily úspěšně v Hutích p. Třemš. – 2. v pořadí, v Blovicích a Petrovicích 3. místo. V roce 1997 na zimní soutěži v Dobřanech obsadili mladí hasiči krásné 2. místo a v Příbrami obsadily mladší děti 3. a 6. místo. V Nýrsku na soutěži dětí obsadilo družstvo 4. místo. V Pocinovicích získali mladší žáci 2. místo, rovněž tak v Petrovicích byli mladší i starší žáci druzí v pořadí. Muži obsadili v Konstantinových Lázních 2. a ženy 3 místo. Okrsková soutěž ve Věšíně – ženy 2. a muži 6. místo.Mladší družstvo mladých hasičů získalo v Sedlčanech 2. místo, starší 8. Další úspěchy získaly ženy ve Lhůtě – 3. místo, v Hoděmyšli – 2. místo a v Zalánech– 1. místo. Další soutěže družstev byly v Lázu, ve Stráži pod Ralskem, Hříměždicích, v Hutích p. Tř., Nejdku, Suchdolu a v Blovicích. V tomto roce řada členů obdržela čestná uznání, medaili za příkladnou práci, za věrnost 30, 40, 50 let.

45

Družstvo kolektivu nejmladších hasičů na branném závodě v Suchdole v říjnu 1997. Zleva: Libuše Poláková,
Blanka Vávrová, Irena Petřeková, Jiří Žid, Ivana Mášová.

46

U příležitosti předání medaile „Zasloužilý hasič“ Stanislavu Kodatovi v Přibyslavi.
Zleva: František Polák - velitel SDH, Stanislav Kodat - čestný starosta, Alois Brabenec - starosta SDH,
Jaroslav Petřina - starosta sdružení hasičů okresu Příbram.

Medaili „Zasloužilý hasič“ za věrnost, 60 let aktivní práce ve sboru a mimořádné čestné uznání SDH obdržel Stanislav Kodat. Medaile byla slavnostně předána v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi dne 10.10.1997. V tomto roce měl sbor 72 členů, z toho 29 žen. Mladí hasiči měli 21 dětí a 9 členů dorostu. Výbor beze změn. V roce 1998 jeli mladí hasiči na soutěž do Havířova. Již po sedmé probíhala soutěž v Rožmitále p. Tř. o „Erb města“. Další soutěže byly v Petrovicích, v Příbrami, Hoděmyšli, Lázu, Věšíně, Zalánech, Stráži pod Ralskem, v Nejdku, Hutích pod Třemšínem a v Blovicích. V prvém měsíci roku 1999 a stejně tak v dubnu a říjnu tohoto roku zdravotně schopní členové SDH darovali krev na transfúzní stanici v Příbrami. Tímto svým činem prokázali svůj občanský a morální postoj. Velmi suché jaro bylo příčinou četných menších požárů a s tím spojených výjezdů hasičů.

Dnem 8. 2. 1999 započala činnost v Rožmitále pod Třemšínem jednotka požární ochrany kategorie II., která s potřebným technickým vybavením stále zabezpečuje nepřetržitou službu 24 hodin pro pomoc v zásahu v každé situaci. Jsou vybavení mobilními telefony PAEGAS se stálou službou EXPERT. V případě potřeby musí vyjet k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení požárního poplachu v síle nejméně jednoho družstva. Všichni musí splňovat odbornou, zdravotní a fyzickou způsobilost. K zabezpečení výjezdu k požárům je jednotka technicky vybavena včetně ochranných obleků a dýchacích přístrojů. Svým vyprošťovacím zařízením je určena též k zásahům při haváriích vozidel, dále při úniku ropných produktů, povodních a živelných událostech. Je třeba jen nepodceňovat nebezpečí a ihned včas správně určit a oznámit místo události na našem okrese Příbram. Určená čísla jsou: 150 – hasiči, 155 – zdravotní záchranná služba a 158 – policie.

47

Mladí hasiči na mezinárodní soutěži v Maďarsku v roce 1999

V soutěži O putovní erb města Rožmitálu pod Třemšínem v měsíci dubnu 1999 ženy vybojovaly 1. a 4. místo, muži se umístili na 7.a 11. místě. V květnu na XVIII. ročníku memoriálu pprap. Jiřího Krýsla v Příbrami se muži umístili osmí. V soutěži I. kola v požárním sportu v Zalánech byly ženy opět lepší. Skončily na 1. a 4. místě. Muži byli na 4. a 9. místě.

Na sklonku května na memoriálu M. Lupáče a K. Kluka ve Starosedlském Hrádku bylo vybojováno 2. a 5. místo. Ženy vybojovaly 12. června 5. a 6. místo v soutěži „O pohár starosty obce“ ve Lhůtě. V Sedlčanech muži na okresní soutěži získali 10. místo.

12. červen byl také významný pro město Rožmitál pod Třemšínem. Tehdy se konaly oslavy 100 let výročí provozu železniční tratě Rožmitál pod Třemšínem-Březnice s návazností na Blatnou–Strakonice a Blatnou–Nepomuk. Při této významné akci s velkou návštěvností byla vystavována požární technika. Na soutěži v Koupi skončily ženy na 2. místě a muži družstva I. i II. byli shodně na 3. místě.

V červenci toho roku se uskutečnily oslavy 100 let sboru ve Strýčkovech, kde se představila i technika rožmitálských hasičů. V Hoděmyšli na memoriálu Čeňka Poláka byly ženy na 4. a muži skončili na 13. místě.
Místní sbor vypomohl technikou na přečerpávání vody z potoka do bazénu na táboře dětské rekreace v Hutích pod Třemšínem a dále SDH Pňovice a Skuhrov p. Tř. byla provedena výpomoc s dodávkou vody při soutěži spojené s oslavami výročí 100 let sboru.

Na soutěži v Bukové při výročí 110 let trvání SHD se umístily ženy na 3. a muži na 9. místě. Na memoriálu Václava Fialy v Lázu byli muži na 3. místě a v memo riálu Václava Brauna v Zalánech na 6. místě. Ženy zde skončily první. V soutěži „O putovní pohár města Stráž pod Ralskem“ muži vybojovali 9. a ženy 5. místo. Ze soutěže „O putovní pohár na Berounce ve Zbečně“ si náš sbor odnesl 9. místo.
Nutno uvést, že začátkem září tohoto roku členka sboru Lenka Sládková vyslovila své „ANO“ – Jaroslavu Boušovi.

V tomto měsíci se zúčastnili členové výcviku s motorovou pilou. Po úspěšném ukončení kursu byla uspořádána malá oslava.

Koncem září jsme se zúčastnili soutěže o „Plaketu sv. Floriana“ v Nejdku.
V Dublovicích v soutěži o „Pohár starosty OSH“ si ženy vybojovaly 10. místo.
Rovněž v ten čas byla nezbytná, spíše však slavnostní než preventivní, asistence při otevření nově vybudovaného Společenského centra města. V polovině října se konala v Dolínku (poblíž Odolena Voda) velmi náročná noční soutěž v rámci „Memoriálu Bédy Černého“ v čase od 16 do 6 h. SDH Písková Lhota předal pozvání našemu sboru na vánoční turnaj v malé kopané. V témže měsíci byla prováděna zkouška a tlakování meteoradaru na kótě Praha (862 m). Ještě koncem října tohoto roku se uskutečnilo námětové cvičení na tělocvičnu ZŠ a přilehlé prostory. V listopadu na soutěži v Dobřanech „Štít města Dobřan“ byly ženy na 1. místě. Muži skončili 9. místem, avšak to pro poruchu motoru. V dalších dnech měsíce byla ve Společenském centru zajišťována bezpečnost asistenčními hlídkami na kulturních akcích.

Rožmitálští hasiči nemusí mít obavy o své nástupce. Mladí hasiči z Rožmitálu pod Třemšínem byli pozváni v roce 1999 do rakouského městečka Műllendorf (spolková země Burgenland), asi 40 km za Vídní k maďarským hranicím. Nebyli tam poprvé. Již v roce 1996 byli v Rakousku a v květnu 1999 soutěžili dokonce v Budapešti, kde se jim moc líbilo. V Rakousku v roce 1999 na sklonku červencové dekády nastaly vytrvalé deště se zatopením terénu. Byl proto určen náhradní termín soutěže CTIF v Műllendorfu ke konci druhé dekády v září 1999, kdy byla soutěž uskutečněna. Rožmitálské družstvo mladých hasičů si vedlo v Rakousku velmi zdatně a úspěšně reprezentovalo nejen město, ale i naši republiku. S obrovskou radostí, dvěma poháry a nezapomenutelnými zážitky odjížděli radostně domů. Po návratu byli přijati na městské radnici a představitelé města jim osobně poděkovali. Předtím doma a v okolí prokázali svoji připravenost při celé řadě hasičských soutěží. K tomu jsou cílevědomě ve sboru vedeni. To však zdaleka není všechno. Mladí hasiči byli velmi aktivní v průběhu roku 1999. Byla to soutěž 30. 1. „O putovní pohár SHD města Dobřan“, kde získali 2. a 9. místo, zimní soutěž 20. 2. v Příbrami, s pořadím 3., 4., 11. a 13. místo, doprovodná soutěž – 5. místo, jarní soutěž dětí v Nýrsku – 2. místo, dne 1. 5. jarní soutěž v Pocínovicích – 1. a 14. místo, 8. 5. celoroční soutěž dorostu v Petrovicích – 3. místo, dne 29. 5. okresní kolo hry „Plamen“ – mladší 3. místo a starší 4. V Hrachově 9. 10. na závodě požární všestrannosti získali mladší a starší shodně 3. a 11. místo a dorost 2. místo. V Blovicích 16. 10. získali 6., 10. a 16. místo. V rámci Memoriálu Marty Habadové v Praze se zúčastnili běhu přes překážky v halové soutěži v požárním sportu na 60 m.

48
Úspěšný kolektiv mladých hasičů na mezinárodní soutěži v Rakousku v r. 1999. Zleva stojící:
Karel Vácha, Lucie Eretová, František Polák, Libuše Poláková st., Zdena Syslová, Dagmar Váchová,
Jarmila Sládková, Štěpán Křivan, Ladislav Sládek, Stanislav Žid. V popředí: Libuše Poláková ml.,
Michal Syslo, Milan Polák, Ondřej Lemon a František Blažek.

V roce 1999 byla jednotka SHD zdejšího města povolána k 59 výjezdům, což je 2,7 krát více než v předchozím roce 1998, kdy bylo 20 výjezdů. Z toho v roce 1999 bylo 12 požárů, 19 dopravních nehod, 16 technických zásahů, 3 úniky látek, dvakrát záloha na HZS okresu Příbram, jedenkrát planý poplach signalizace od čidla a účast na jednom námětovém cvičení v rámci okrsku.

Na sklonku roku 1999 byly dokončeny velké opravy techniky a nastříkána všechna vozidla určená k výjezdu členy JPO II. Kromě nového laku bylo provedeno nové označení znakem města Rožmitál pod Třemšínem. Tak byly městu ušetřeny vyšší finanční náklady, které by byly zaplaceny podnikatelské firmě.

Dne 27. 11. 1999 se konala ve Společenském centru v Rožmitále pod Tř. výroční valná hromada SDH. Pozvání přijali nejen zástupci 9. okrsku a okresní požární rada, ale i člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Žižka, který je místopředsedou výboru pro obranu a bezpečnost a předsedou podvýboru pro integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování. Přítomný poslanec ocenil práci rožmitálského sboru za celý rok před výročím významného jubilea a v diskusi informoval o integrovaném záchranném systému. Účastníci výroční valné hromady si velmi váží přítomnosti pana poslance, jakož i pana mjr. ing. Jiřího Heinricha, okresního požárního rady a ředitele HZS okresu Příbram a člena výkonného výboru OSH. Ředitel HZS okresu Příbram předal SHD Rožmitál podTřemšínem Pamětní list za aktivní činnost a spolupráci s HZS okresu Příbram. Spolu s uvedenými osobnostmi bylo přitomno dalších 10 vzácných hostů, včetně představitelů města. Po volbě návrhové a volební komise byla podána starostou SDH zpráva o činnosti sboru a rovněž tak činnosti JSDHO. Byla provedena volba výboru SDH a delegátů. Rovněž byla předána vyznamenání, která obdrželi Emanuel Leitermann za 50 let činnosti a Jiří Zima st. za 30 let činnosti ve SDH. Oba byli vyznamenáni medailemi za věrnost.

Pro zdárný průběh oslav u příležitosti 120. výročí založení SDH v roce 2000 bylo připraveno v průběhu celého roku 12 hasičských akcí, počínaje tradičním hasičským plesem v lednu: odpoledne dětským karnevalem a večer plesem pro dospělé, konaným poprvé v novém, nedávno otevřeném objektu Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem. Akce v dalších měsících byly jak soutěžní, tak i ukázkové: zásah hasičů, práce v nebezpečných výškách, předvedení historických vozidel a techniky. Bylo pamatováno také na cvičení dětí a dorostu – budoucích nástupců rožmitálského SDH.

49
Mladí hasiči. Zleva: horní řada - Milan Polák, Josef Redl, Michal Syslo, Ondřej Lemon, František Blažek,
Michal Štván, Marián Chotár, Lucie Eretová, Dagmar Váchová, Karel Vácha, Petr Petřek, Libuše Poláková st.
Prostřední řada - Kristýna Drechslerová, Blanka Vávrová, Irena Petřeková, Monika Petřeková, Jiří Žid,
Stanislav Žid, Rostislav Kolega, Tomáš Křivan. Spodní řada - Jan Petřek, Libuše Poláková ml.,
Martin Vlk, Jana Sládková, Petr Jiroušek, Marek Křivan.

SDH

Univerzální překladač

Překlad (translations)

YouTube kanál města

YouTube kanál města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1
4
2
3
3
4
4
4
5
4
6
5
7
5
8
5
9
5
10
6
11
5
12
5
13
6
14
5
15
6
16
6
17
7
18
6
19
6
20
5
21
6
22
7
23
6
24
6
25
6
26
6
27
6
28
5
29
5
30
5
31
6
1
2
2
1

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky