Menu
Město Rožmitál pod Třemšínem Město Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitálpod Třemšínem

 1871-
1907
 

1907-
1938
 

 1938-
1945
 

 1945-
2000
 

 2000-
2010
 

 2010-
současnost
 


Založení hasičských sborů v naší oblasti

Již v osmdesátých letech 19. století po vydání zákona č. 45 ze dne 25. 5. 1876 o požární policii, formovaly se v monarchii počátky hasičství. V tehdejším příslušném politickém okrese Blatná byl založen prvý sbor v Kasejovicích v roce 1878, další v Blatné a v Březnici v roce 1879, v Rožmitále pod Třemšínem v roce 1880.

1

Členové výboru župy „Podtřemšínské“ číslo 61 z roku 1929. Ve spodní řadě 3. zprava starosta župy pan Antonín Hejnic.

Oddaností hasičské myšlence a především iniciativou dále uvedených osob vznikla 23. 11. 1890 jako prvá „Hasičská župa Podtřemšínská“ se sídlem v Rožmitále pod Třemšínem a to v rámci soudního okresu Březnice. Teprve o devět let později v roce 1899 vznikla „Blatenská župa“ (číslo 105). Sbory na Březnicku nepřistoupily všechny do „Podtřemšínské župy“, ale chtěly utvořit další „Březnickou župu“. Tento záměr se však nepodařilo uskutečnit a trvající dlouhodobý spor skončil až v roce 1907, kdy ostatní sbory na Březnicku přistoupily k „Podtřemšínské župě“, neboť na jednom soudním okrese mohla být jen jedna župa a v tomto směru byl Rožmitál první. V Zemské ústřední jednotě podle vstupu obdržela tato župa číslo 61 a byla v její prvé polovici, neboť poslední župa měla číslo 143.
Poznamenává se, že na Březnicku některé SDH vstoupily bezprostředně do „Podtřemšínské župy“. Např. Starosedlský Hrádek, kde byl sbor založen 6. února 1899, již v květnu téhož roku přistoupil k Podtřemšínské župě v Rožmitále pod Třemšínem. Dne 9. 7. 1905 proběhl ve Starosedlském Hrádku sjezd Podtřemšínské župy s valnou hromadou delegátů. Obdobně tomu bylo ve SDH v Hudčicích, o čemž je zápis z 2. ledna 1904. Ve SDH v Drahenicích to bylo v roce 1896 a ve SDH ve Vševilech 22. 11. 1896.
SDH Vševily přistoupil k Podtřemšínské župě a první cvičení se pak konala 13. 9. 1896 za účasti hasičských sborů Hornosín, Drahenice a Březnice – celkem 48 mužů se známou rožmitálskou kapelou pana Kašpárka.
V době po založení „Podtřemšínské župy“ byl župním starostou v letech 1890 – 1896 Jan Brnka, poštmistr v Rožmitále pod Třemšínem. V této době byl župním jednatelem Václav Paleček, řídící učitel v Rožmitále. V letech 1896 – 1930 byl župním starostou Václav Paleček a od roku 1930 Antonín Hejnic, řídící učitel v Nepomuku, později ve Věšíně. Jako župní jednatelé působili František Běle v letech 1896 – 1904, Václav Kubíček, učitel v Rožmitále, v letech 1904 – 1918, Antonín Hejnic od roku 1918. Náčelníkem župy byl od roku 1890 František Kala, strojník z Vranovic.
Od roku 1930 byl Antonín Hejnic nejen župním starostou, ale současně i jednatelem. Jeho náměstkem byl Ludvík – „Luděk“ Michálek, prokurista Městské spořitelny v Březnici. Okrskovým dozorcem – náčelníkem – byl za Rožmitál (I. okrsek) Josef Handschuch, pokrývač v Rožmitále p. Tř.
Čestnými členy župy se stali: František Kala, župní náčelník. Antonín Hejnic, župní starosta a jednatel, Jan Lukeš, řídící učitel ve Věšíně, jako župní pokladník, František Pecka, učitel v Písku, jako býv. náměstek župního starosty.

2

2000-2010

Složení zvoleného výboru Sboru dobrovolných hasičů v Rožmitále pod Třemšínem v rozhodném jubilejním roce 2000

 

 • Starosta Brabenec Alois
 • Náměstek starosty Citerbart Karel
 • Velitel Polák František
 • Zástupce velitele Polák Václav
 • Strojník Vočka Jiří
 • Preventista Kressl Josef st.
 • Jednatel Vočková Ladislava
 • Hospodář Kresslová Marie
 • Vzdělavatel (org.referent) Mašek Josef
 • Vedoucí mládeže Poláková Libuše
 • Referentka žen Leitermannová Eva
 • Kronikář Valentová Marcela
 • Referent MTZ Křivan Petr
 • Člen výboru Kodat Stanislav
 • Člen výboru Ptáčková Růžena
 • Člen výboru Kressl Josef ml.
 • Předseda KRR Hořejší Karel
 • Člen KRR - revizor Löwl Antonín
 • Člen KRR Křivanová Pavla


Úkoly jsou dány stanovami, usneseními a posláním SDH.

K datu konání VVH měla členská základna 107 členů, jejichž počet se nezměnil. Nově byli přijati 2 (Karel Mládek a Petr Křivan) a k 31. 12. 1999 ukončil svo ji činnost Milan Jedlička a Jiří Zima st.

Sestava

 • Muži: 48
 • Ženy: 32
 • Dorost: 27
 • Celkem: 107

 

 

Brabenec Alois
Květoň Jan
Přígrodský Milan
Citerbart Karel st.
Leitermann Emanuel
Ptáček Josef
Citerbart Václav
Leitermann Jaroslav
Roj Jaroslav
Citerbart Karel ml.
Leitermann Josef
Sládek David
Drechsler Miroslav
Lohr Patrik
Sládek Ladislav
Dvořák Miroslav

MUŽI

Löwl Antonín
Syslo Michal
Hála Bohumil     
Mašek Josef
Šochman Josef
Hořejší Karel
Mládek Karel
Štván David
Karlík Josef
Myslík Jiří
Valenta Miroslav
Klas Michal
Pašek Václav
Vlk Martin
Kodat Stanislav
Petřek Petr st.

 

Vočka Jiří
Kressl Josef st.
Petřek Petr ml.
Voříšek Jiří
Kressl Josef ml.
Polák František
Vrňata Karel
Křivan Petr
Polák Václav
Weber Zdeněk
Křivanec Josef
Polák Milan
Zima Jiří ml.
Kučera Martin
Pour Bohumil
Žák Josef

 


Bártíková Zdeňka
Majerová Zdeňka
Štvánová Alena
Brabencová Marie
Petřeková Irena
Valentová Marcela
Citerbartová Blažena
Poláková Libuše
Vaňourková Šárka
Dvořáková Pavla

ŽENY

Poláková Jaroslava
Vávrová Alena
Eisenreichová Dušana
Ptáčková Růžena
Vlková Hana
Eretová Lucie
Romová Miluše
Vočková Marie
Kresslová Marie
Sládková Jarmila


Vočková Ladislava
Křivanová Pavla
Sládková Lenka
Zimová Miluška
Leitermannová Marie st.
Slavíková Olga
Zlatohlávková Marie
Leitermannová Jana
Šochmanová Marie

 

Blažek František
Lemon Ondřej
Syslová Zdeňka
Drechslerová Kristýna
Majer Václav
Štván Michal
Chotár Marián
Němec Matěj
Vácha Karel

DOROST

Jiroušek Petr
Nová Kateřina
Váchová Dagmar
Kottner Karel
Petřek Jan
Vávra Martin
Křivan Štěpán
Petřeková Monika
Vávrová Blanka

 

Křivan Marek
Petřeková Irena
Zmrhalová Jana
Křivan Tomáš
Poláková Libuše
Žid Stanislav
Leitermannová Eva
Redl Josef
Žid Jiří

 

64

Výbor SDH Rožmitál p. Tř. v roce 2000. Zleva stojící: Polák Václav, Lőwl Antonín, Brabenec Alois, Vočka Jiří,
Polák František, Citerbart Karel, Kressl Josef st., Kressl Josef ml., Křivan Petr. Sedící zleva: Kresslová Marie,
Leitermannová Eva, Kodat Stanislav, Vočková Ladislava, Křivanová Pavla, Ptáčková Růžena, Poláková Libuše.

65

Zleva - horní řada: David Sládek, Josef Kressl ml., Martin Kučera, Petr Křivan, Josef Leitermann, Václav Pašek,
Jiří Vočka, Bohumil Hála, Martin Vlk st., Michal Klas, Jiří Zima, Karel Vácha, Michal Syslo, Petr Petřek st.,
Petr Petřek ml. a Marián Chotár. Spodní řada stojící: František Polák, Alois Brabenec, Milan Polák, Karel Mládek,
Václav Polák, Antonín Löwl, Karel Citerbart, Lucie Eretová, Zdena Bártíková, Miluše Zimová, Hana Vlková,
Ladislava Vočková, Libuše Poláková st., Jarmila Sládková, Eva Leitermannová, Josef Kressl st., Marie Kresslová
a Marie Šochmanová. Horní řada sedící: Zdeněk Weber, Emanuel Leitermann, Karel Vrňata, Bohumil Pour,
Stanislav Kodat, Karel Karlík, Jaroslav Roj, Jiří Voříšek, Růžena Ptáčková, Irena Petřeková st., Alena Vávrová
a Pavla Křivanová. Spodní řada sedící: Michal Štván, František Blažek, Ondřej Lemon, Jiří Žid, Stanislav Žid,
Petr Jiroušek, Blanka Vávrová, Marek Křivan, Tomáš Křivan, Jan Petřek, Monika Petřeková, Kristýna Drechslerová,
Rostislav Kolega, Irena Petřeková ml., Libuše Poláková ml., Martin Vlk ml., Jana Sládková, Dagmar Váchová a Josef Redl.

Období 2000 - 2010

V roce 2000 proběhly oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Rožmitále, začaly ve Společenském centru slavnostní schůzí. U příležitosti těchto oslav byl sponzorsky zakoupen nový sborový prapor, který byl vysvěcen v sobotu 17. 6. 2000 v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Rožmitále, pořizovací cena tohoto praporu je 55.000,- Kč. Dále tyto oslavy pokračovaly slavnostním průvodem a průjezdem hasičských vozidel pozvaných sborů s jejich prapory za doprovodu kapely LŠU a mažoretek ulicemi města. V odpoledních hodinách proběhly ukázky historických stříkaček, moderní hasičské techniky a byla též předvedena ukázka hašení požáru s pomocí letadla nad koupalištěm. Po setmění ve večerních hodinách byla provedena za účasti několika sborů z okolních obcí hasičská vodní hudební a světelná fontána kolem koupaliště. Tyto oslavy byly pro diváky příjemným zpestřením krásného letního dne a večera. I po těchto oslavách se sbor zúčastňoval všech akcí, které před něj byly postaveny, jako jsou soutěže ve všech kategoriích soutěžních družstev od mužů až po mládež. Sbor se zúčastňoval a zúčastňuje ukázek pro ostatní sbory při výročích, na požádání města pomáhá při zajišťování akcí, jako je např. Den s panem Lvem a Johankou z Rožmitálu, Běh Terryho Foxe, asistence při pálení čarodějnic, putování po pomníčcích padlých ze 2. světové války, pomoc při organizování fotbalového utkání národnostních menšin, asistence při plesech ve Společenském centru, asistence pro AMK Zalány při motokrosu a AMK Příbram při různých motoristických programech.

6667
Prapor pořízený v roce 2000 ke 120. výročí
založení SDH Rožmitál p. Tř.
(pořízený ze sponzorských darů). Přední a zadní strana.

68
Žehnání nového sborového praporu v kostele sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále p. Tř. dne 17. 6. 2000

69
Vítání hasičských sborů na parkovišti u autobusového nádraží v Rožmitále p. Tř. dne 17. 6. 2000

70
Čelo průvodu u příležitosti oslav 120. výročí založení SDH Rožmitál p. Tř. dne 17. 6. 2000

71
Čelo průvodu u příležitosti oslav 120. výročí založení SDH Rožmitál p. Tř. dne 17. 6. 2000 vedené
velitelem SDH Františkem Polákem

72
Předání daru a zdravice od velitele SDH Nejdek Zdenka Macháčka veliteli Františku Polákovi
a starostovi Aloisu Brabencovi dne 17. 6. 2000

73
Hasiči z Nezbavětic, okr. Plzeň-jih při předvádění činnosti členů při zásahu s historickou stříkačkou dne 17. 6. 2000

74


Průlet letadla s použitím vody na hašení v prostoru koupaliště u příležitosti oslav 120. výročí založení SDH Rožmitál p. Tř. dne 17. 6. 2000

V roce 2001 jsme se opět zúčastňovali soutěží, ukázek a dalších akcí, které jsme pořádali sami ve sboru nebo jsme na ně byli pozváni. Zúčastňovali jsme se výročních valných hromad u našich kamarádů v Blovicích, Dobřanech i v jiných SDH. Bohužel v tomto roce jsme se naposledy rozloučili s naším členem Davidem Štvánem, který ve dvaceti letech tragicky zahynul při autonehodě se svým automobilem na Silvestra minulého roku. 24. února se konala výroční valná hromada sborů 9. okrsku ve Společenském centru, kde nám bylo předáno čestné uznání za naši činnost. V pátek 21. dubna se uskutečnila produkce hasičské fontány a proběhla k úplné spokojenosti jak předvádějících hasičů, tak přihlížejících diváků, kteří se přišli na tuto produkci podívat. Tím byl odčiněn zádrhel s osvětlením při oslavách 120. výročí založení sboru. Další den se uskutečnila tradiční soutěž „O putovní ERB města Rožmitál pod Třemšínem“. 6. května se naše delegace s novým praporem zúčastnila oslav sv.Floriána a Dne záchranářů, a to jak na HZS v Příbrami, tak i na náměstí na Březových Horách, kde nám byla věnována pamětní stuha z těchto oslav. V měsíci květnu jsme se zúčastnili na Novém hřbitově pokládání věnců ke hrobu sovětských vojáků. Dne 16. května jsme asistovali při průjezdu Závodu míru kolem našeho města. Ve dnech 25. a 26. května proběhly oslavy 110. výročí založení SDH Starý Rožmitál. V pátek jsme se zúčastnili slavnostní schůze v rekreačním středisku u Sobeňského rybníka spolu s našimi kolegy hasiči z chorvatské obce Sigetec. V sobotu se naši členové zúčastnili hlavních oslav a předvedli ukázku vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Oslavy proběhly za velmi příznivého a zdařilého počasí. Ve dnech 3. – 6. června jsme se na pozvání našich kolegů ze Sigetecu zúčastnili společně s některými hasiči z 9. okrsku, zástupci města Rožmitál pod Třemšínem a kapelou Venkovanka jejich oslav 110. výročí založení hasičského sboru v obci Sigetec. Ve dnech 14. a 15. září jsme se zúčastnili 100. výročí založení SDH v Hutích pod Třemšínem. Zásahová jednotka JPO II v tomto roce zasahovala u 73 případů.

75

Návštěva Chorvatska v r. 2000 „Zastávka v Alpách“. Zleva: Jindřiška Nová, Jaroslav Nový, Petr Nevrlý,
Ing. Josef Vondrášek, Libuše Poláková, František Kulovaný, Alois Brabenec, František Veselý, František Polák.

76

Průvod obcí Sigetec (naše delegace uprostřed) – 2001

77

Nástup u příležitosti oslav 110. výročí založení hasičského sboru v chorvatském Sigetecu v roce 2001. 
Zleva: Václav Černý, Libuše Poláková, František Kulovaný.

78

Účastníci oslav 110. výročí hasičů v Sigetecu při mši v kostele v roce 2001

79

Zleva: chorvatský hasič Ivan, starosta města Ing. Josef Vondrášek, starosta Alois Brabenec, starosta
dobrovolných hasičů v chorvatském Sigetecu Darko Palaš se snoubenkou Katrin a Petr Nevrlý na mezinárodní
soutěži na stadionu v Rožmitále p. Tř. v roce 2001

80

Mezinárodní soutěž za účasti hasičů z Chorvatska, Maďarska a Slovenska na stadionu
v Rožmitále p. Tř. Na snímku vlajky zúčastněných sborů.

81
První stuha na našem praporu u příležitosti 115. výročí založení SDH Březové Hory.
Zleva: Alois Brabenec, Antonín Löwl v roce 2001.

I v letošním roce se aktivně zapojil kolektiv mladých hasičů (MH) a dorostu. Zúčastnili se hry PLAMEN a soutěží po celé České republice, a to v Havířově, Dobřanech, Nýrsku, Dobříši… Společně s družstvem dívek z Maďarska jsme se zúčastnili soutěže v Pocinovicích. Byli jsme též na zimním soustředění v Železné Rudě, na výletě v Liberci a letním hasičském táboře v Lažánkách u Blatné.

V roce 2002 se tradičně pořádal hasičský ples a dětský karneval. Již po jedenácté se konala soutěž hasičských družstev v netradičním požárním útoku „O putovní ERB města Rožmitál pod Třemšínem“. MH se zúčastnili mnoha soutěží jak v naší republice, tak i v zahraničí, např. v Maďarsku, kde vyhráli několik pohárů. Také se účastnili kvalifikace na soutěž v CTIF v rámci České republiky v Chocni. Družstvo žen se zúčastnilo několika soutěží nejen u nás, ale třeba i ve Slovinsku. V tomto roce naše město i okolí, tak jako mnoho míst v České republice, postihly v měsíci srpnu povodně. Jednotka JPO II vyjížděla celkem ke 103 zásahům, z toho bylo 28 zásahů právě při těchto povodních. Členové JPO II se účastnili odstraňování následků povodní jak na Rožmitálsku, tak i mimo něj, a to v Kamýku n. Vl., Solenicích a Všenorech. Též byl osobně předán finanční dar pro povodněmi postižené obce Metly a Předmíř. 10 zásahů v měsíci říjnu mělo za cíl odstraňování stromů padlých na komunikace při větrné smršti. Zbývající zásahy byly technického charakteru, plané poplachy, námětová cvičení, požáry a dopravní nehody. Sbor asistoval při srazu motorkářek z celého světa.

82
Povodně 2002 – hladina vody na Vlčavě ve Starém Rožmitále vystoupala v nočních hodinách ještě o 1 m

83

Povodně 2002 – zatopený domek v Podhoře

84
Pomáháme ve Všenorech – Josef Kressl kontroluje funkci plovoucího čerpadla – 2002

Rok 2003 začal v měsíci lednu smutnou událostí: ve věku 90 let nás navždy opustil dlouholetý čestný starosta SDH p. Stanislav Kodat. Poslední rozloučení s ním se konalo v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí. Uskutečnil se tradiční ples a karneval ve společenském centru. MH se zúčastnili v tomto roce mnoha soutěží a zimního soustředění na Šumavě na Špičáku. V měsíci březnu zemřel p. Bohumil Pour, který byl dříve dlouhou dobu velitelem sboru. Družstva žen a mužů se zúčastnila řady soutěží jak v blízkém okolí, tak v rámci celé republiky. 12. ročníku soutěže „O putovní ERB města Rožmitál“ se zúčastnilo i družstvo mužů z Chorvatska. V srpnu se někteří členové a MH zúčastnili oslav 100. výročí založení SDH Týnec u Klatov. V měsíci říjnu se naši členové naposledy rozloučili na hřbitově ve Starém Rožmitále s dlouholetým strojníkem okrsku p. Aloisem Jedličkou. Naši členové a starosta města se v listopadu na pozvání zúčastnili svatby dvou členů hasičského sboru v Sigetecu v Chorvatsku. Zemřela pí. Marie Zlatohlávková. JPO II vyjížděla v tomto roce celkem ke 112 zásahům. V tomto roce ještě získali někteří členové odznak odbornosti Hasič III.

86

Výcvik jednotky na Sobenském rybníku v r. 2003

V roce 2004 jsme tak jako každým rokem pořádali již 13. ročník soutěže „O putovní ERB města Rožmitál pod Třemšínem“. Družstva mužů, žen i MH se zúčastňovala soutěží jak v rámci okresu, tak i republiky ve sborech, kam byla pozvána. Bohužel v tomto roce končí svoji činnost kolektiv MH z důvodů odstoupení vedoucích z jejich funkcí. V květnu proběhly ve společenském centru oslavy 140. výročí založení 1. českého hasičského sboru ve Velvarech, kterých se účastnili představitelé okolních hasičských sborů a všichni členové družstva dobrovolných hasičů z Chorvatské obce Sigetec, kteří byli na tyto oslavy pozváni. Při této příležitosti byli oceněni pamětními medailemi vydanými k tomuto výročí. V tomto roce vyjížděli členové JPO II k 60 zásahům.

Rok 2005 je rokem sjezdovým, neboť proběhl sjezd SHČMS v Klatovech, a zároveň rokem volebním, kdy se volí noví zástupci do výboru SDH. V našem sboru byli pro další období zvoleni do těchto funkcí tito naši členové: starosta – Alois Brabenec, velitel – Radek Feichtl, zástupce velitele – Milan Polák, strojník – Jiří Vočka, referent prevence a výchovné činnosti – Martin Vlk, jednatel – Ladislava Vočková, hospodář – Marie Kresslová, referentka žen – Pavla Křivanová, kronikář – Marcela Valentová, referent MTZ – Petr Křivan, člen výboru – Josef Kressl ml., předseda kontrolní a revizní rady – Karel Hořejší, členové KRR – Antoním Löwl a Hana Braunová. V měsíci dubnu tradičně proběhl již 14. ročník soutěže „O putovní ERB města Rožmitál pod Třemšínem“. V tomto roce sbor oslavil 125. výročí svého založení. K tomuto výročí vydal sbor kalendáříky a nástěnné kalendáře s motivy historie sboru. Další akcí k tomuto výročí byl 18. srpna Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici a bylo využito též příležitosti otevření obchodního domu NORMA, který stojí naproti hasičské zbrojnici. Vyvrcholením oslav byla dne 10. září v 10 hod slavnostní schůze sboru ve Společenském centru, na 13 hodin byl stanoven začátek ukázek staré i novodobé hasičské techniky v areálu koupaliště. Ve večerních hodinách za tmy byla provedena hasičská hudební a světelná vodní fontána na koupališti za účasti několika sborů z 9. okrsku. V tomto roce vyjížděla jednotka JPO II ke 43 zásahům. V tomto roce bylo vyřazeno vozidlo TA-1 Favorit a nahrazeno vozidlem VW Transporter určeným k zásahům při dopravních nehodách a k technickým zásahům. Do všech vozidel byly namontovány nové radiostanice MOTOROLA.

87

Hasičská zbrojnice – střecha garáží po rekonstrukci v roce 2005

88

Prověřovací cvičení jednotky na objekty Domova důchodců v Rožmitále p. Tř. dne 25. 10. 2005

Jako každým rokem tak i v roce 2006 jsme se zúčastňovali výročních valných hromad v okolních i vzdálenějších sborech, pořádali jsme tradiční ples hasičů a dětský karneval ve společenském centru. Zúčastňovali jsme se akcí jako např. asistence při běhu Rožmitál-Březnice. Období soutěží jsme zahájili tradiční soutěží „O putovní ERB města Rožmitál pod Třemšínem“ dne 22. dubna. 6. května se ně kteří naši členové účastnili odhalení pamětní desky velitelů SDH v Nejdku a někteří členové se téhož dne účastnili oslav Dne záchranářů v Poděbradech. V měsíci květnu a červnu se naši členové s praporem účastnili oslav 120. výročí založení SDH Příbram I a také oslav 120. výročí založení SDH Bohutín, rovněž s praporem. Dále jsme se účastnili oslav 110. výročí založení SDH v Sedlici, v měsíci červenci 110. výročí založení SDH Drahenice a 110. výročí založení SDH Vševily, v srpnu 105. výročí založení SDH Hutě pod Třemšínem a 400 let od založení obce. Dále pak ještě oslav 80. výročí založení SDH Zalány a oslav 120. výročí založení SDH Březové Hory. V tomto roce jsme se zúčastnili většiny akcí a soutěží, na které jsme byli přizváni nebo které jsme pořádali my sami. Bohužel nás v tomto roce opouštějí dva naši členové, a to jeden z nejstarších hasičů a dlouholetý člen pan Josef Ptáček a paní Marie Vočková. V roce 2006 JPO II vyjížděla celkem k 71 zásahům. Jednotce JPO II bylo bezúplatně předáno vozidlo CAS K 25 Liaz z HZS Středočeského kraje, územní odbor Příbram.

89
Prověřovací cvičení na evakuaci osob z domova důchodců v Rožmitále p. Tř. dne 27. 10. 2006

90

Nástup JPO II. a ostatních účastníků cvičení při vyhodnocení prověřovacího cvičení na domov důchodců
v Rožmitále p. Tř. dne 27. 10. 2006. Zleva: Ing. Věra Trefilová, František Polák, Ing. Josef Vondrášek,
Alois Brabenec, Josef Leitermann, Václav Citerbart, Radek Feichtl, Milan Polák, Karel Sadílek,
Jiří Pospíšil, Josef Kressl a Josef Vočadlo.

Rok 2007 začal jako tradičně plesem a dětským karnevalem ve společenském centru. Také jsme se zúčastňovali výročních valných hromad, na které jsme byli pozváni jak v okolních vesnicích, tak i vzdálenějšími sbory. V měsíci únoru se někteří naši členové v obřadní síni Na Hvězdičce naposledy rozloučili s bývalým senátorem panem Ing. Zdeňkem Vojířem. Někteří naši členové se v měsíci dubnu zúčastnili svatby našeho člena Bohumila Hály v obřadní síni na Zámečku v Příbrami. V červnu jsme se účastnili oslav 120. výročí založení SDH ve Hvožďanech a 90. výročí založení SDH Počaply. Jako spolupořadatelé jsme se zúčastnili „Dne s panem Lvem a královnou Johankou“ na náměstí v Rožmitále a Běhu Terryho Foxe a jako každým rokem jsme nechyběli na většině akcí a soutěží, na které jsme byli pozváni. Členové JPO II se zúčastnili celorepublikové akce PYROCAR na letišti v Přibyslavi, kde bylo k vidění více jak 400 hasičských aut a nejrůznější hasičské techniky. V září se někteří naši členové zúčastnili 110. výročí založení SDH Chraštice a 140. výročí založení SDH Nejdek a Mistrovství republiky v požárním sportu.v Přerově. Jednotka JPO II zasahovala v tomto roce u 63 případů. Také tento rok byla jednotce zapůjčena laminátová pramice pro práci na vodě a JPO II s ní několikráte zasahovala. Podařilo se získat finanční prostředky z dotací krajského úřadu v Praze a bylo možno zakoupit zásahové obleky, zásahovou obuv, rukavice, přilby, lehké zásahové obleky NOMEX, rozpínací tyče na vyprošťování, naviják na vozidlo, přetlakovou ventilaci, agregát na výrobu elektrické energie, teleskopický stožár na osvětlení ze střechy vozidla, nové masky k dýchacím přístrojům, svítilny na přilby a ostatní potřebné doplňky k zásahovým vozidlům.

91

Tradiční hasičská soutěž v Dobřanech, okr. Plzeň-jih v listopadu roku 2007. 
Marie Kresslová přebírá cenu za družstvo žen SDH Rožmitál p. Tř.

92

Výcvik s dýchací technikou v polygonu na HZS Příbram dne 15. 4. 2007

93

Dopravní nehoda osobního vozidla s černou zvěří u Teslín dne 16. 4. 2007

94

Ukázky vyprošťování a práce se ZZS při dni IZS v Obecnici dne 2. 6. 2007

95

Ukázky hašení vozidla při dni IZS v Obecnici dne 2. 6. 2007

96

Účastníci závodu požárnické všestranosti dorosteneckých kolektivů v obci Dubno dne 29. 3. 2008. 
Zleva: vedoucí kolektivu Libuše Poláková st., členové Libuše Poláková ml., Blanka Vávrová-Syslová,
Daniela Málková a Tomáš Křivan.

97

Setkání hasičů se sborovými prapory u příležitosti 30. výročí od velkého požáru na vzpomínkové
akci na Svaté Hoře v Příbrami dne 27. 4. 2008. Zleva: Milan Polák, František Průcha, Josef Kressl ml. a František Polák.

98

Požár zemědělských objektů ve Voltuši dne 6. 2. 2008

99

Dopravní nehoda osobního vozidla u Nesvačil v noci dne 1. 11. 2008 – 2 mrtví

Rok 2009 začal jako tradičně hasičským plesem a dětským karnevalem. 14. března se někteří naši členové zúčastnili tradičního celorepublikového plesu hasičů ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Soutěže začaly 18. ročníkem každoročného klání „O putovní ERB města Rožmitálu“. Tento rok byl po více než pěti letech opět ustaven kolektiv mladých hasičů. V tomto kolektivu jsou děti od 3 do 6 let pod vedením Libuše Polákové st. a Zdeňky Syslové, děti od 6 do 15 let společně vedou Libuše Poláková ml., Blanka Syslová a Dagmar Váchová. Celý kolektiv MH se zapojil do celoroční hry PLAMEN a zúčastňuje se většiny soutěží a akcí, které jsou pořádány právě pro MH. 12. prosince jsme po dlouhé odmlce opět uspořádali zimní dětskou soutěž „O malý ERB města Rožmitálu“ pro mladé hasiče. 30. května se naši členové a mladí hasiči zúčastnili Dne se složkami IZS,spojeného se Dnem dětí, v rámci oslav 10. výročí zřízení JPO II v Rožmitále pod Třemšínem. Tyto oslavy, ač jim počasí velmi nepřálo, proběhly za účasti pozvaných jednotek a sborů, mladých hasičů a ostatních hostů. Při této příležitosti předal starosta města Ing. Josef Vondrášek oficiálně do užívání JPO II. vozidlo RZA 1 Jeep. Všem jednotkám a významným hostům byly předány pamětní listy k tomuto výročí. V měsíci květnu se zúčastnila naše praporečnická četa Dobříšských májových slavností, při nichž byl náš prapor dekorován stuhou. Naši členové se zúčastnili v měsíci červnu oslav 120. výročí založení SDH v Bukové u Věšína a 100. výročí založení SDH Volenice. Téhož měsíce byl předán svatební dar našemu členovi Jiřímu Zimovi a jeho manželce. Bohužel v měsíci červenci jsme se rozloučili s naším nejstarším členem panem Josefem Karlíkem, nar. v roce 1913. V červenci od 19. – 25. zastupovaly naše členky Jarmila Sládková a Libuše Poláková ml. náš sbor na mezinárodní hasičské olympiádě konané v Ostravě, kde celý týden pomáhaly při organizaci a zabezpečení stravování zahraničních hostů. Dále se v červenci naši členové zúčastnili oslav 120. výročí založení SDH Pňovice. V září se naše praporečnická četa zúčastnila oslav 130. výročí založení SDH Březnice, pří nichž jim byla starostkou města připnuta na prapor pamětní stuha. Dále se v září někteří naši členové účastnili Mistrovství republiky v požárním sportu v Ústí nad Labem, aby podpořili družstvo mužů z Pňovic, kteří reprezentovali Rožmitálsko. V tomto roce již vrcholí přípravy na oslavy 130. výročí založení SDH Rožmitál pod Třemšínem; hlavní oslavy by měly proběhnout ve dnech 3. září 2010, kdy bude ve Společenském centru slavnostní schůze sboru a v sobotu 4. září v areálu koupaliště bude pokračovat hlavní program oslav, a to dekorováním praporů stuhami, ukázkami hasičské techniky, doprovodnými programy a ve večerních hodinách proběhne hasičská hudební a vodní fontána. V listopadu byla zakoupena repasovaná CAS 32 T 815 od firmy Strojinvest Svitavy pro jednotku JPO II V roce 2009 zasahovala jednotka JPO II u 56 zásahů.

100

Praporečnická četa u příležitosti dobříšských slavností v květnu 2009. Zleva: Petr Petřek,
Josef Kressl, Libuše Poláková.

Rok 2010 je významný tím, že je rokem volebním a že byl zvolen i nový výbor SDH Rožmitál pod Třemšínem, a sice v tomto složení: starosta – Alois Brabenec, velitel – František Polák, zástupce velitele – Radek Feichtl, strojník – Jiří Vočka, jednatel – Pavla Křivanová, hospodář – Marie Kresslová, vedoucí mládeže – Libuše Poláková st., referentka žen – Libuše Poláková ml., kronikář – Marcela Valentová, referent MTZ – Martin Kučera, členové výboru – Josef Kressl ml. a Marika Šípová st., předseda KRR – Karel Hořejší, členové KRR – Antonín Löwl a Radka Veselá.

101
Vojenská CAS 32 T 148

102

Výcvik s člunem a novým motorem dne 18. 4. 2009

Významnou událostí, které jsme se také účastnili i jako organizátoři, byl 15. celorepublikový ples hasičů v Kulturním domě v Březnici dne 27. února. Dne 27. března se uskutečnilo v Příbrami shromáždění delegátů SDH, na kterém byli voleni noví funkcionáři do Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Příbrami. Za náš sbor byl zvolen velitel František Polák náměstkem starosty OSH Příbram. V tomto roce byl uspořádán 19. ročník naší tradiční soutěže „O putovní ERB města Rožmitál pod Třemšínem“.

103
Ukázka hašení vozidla při oslavách 10. výročí založení JPO II. města Rožmitál p. Tř. 30. 5. 2009

104

Zásah na hořící saze v komíně na bývalém kulturním domě ve Věšíně dne 22. 12. 2009

Mladí hasiči se opět zapojili do celoroční hry PLAMEN a v rámci okresu se zúčastňují na základě rozhodnutí odborné rady mládeže jednotlivých disciplín zařazených do této hry. Na Bambiriádě v Příbrami předvedli ostatním dětem své hasičské dovednosti.

105

Zásah na odstraňování ledu a sněhu ze střech v Rožmitále p. Tř. dne 6. 2. 2010

106
Dopravní nehoda dvou osobních automobilů u Roželova s mn Zásah na hořící saze v komíně na bývalém
kulturním domě ve Věšíně dne 22. 12. 2009 oha těžkými zraněními 28. 5. 2010

Dne 15. května se naši členové a praporečnická četa zúčastnili oslav sv. Floriána a oslav 40. výročí založení HZS v Příbrami. Na prapor byla připnuta pamětní stuha panem starostou města Příbram a senátorem MVDr. Josefem Řihákem. 5. června proběhlo v rámci 130. výročí založení SDH Rožmitál okresní kolo v požárním sportu na stadionu Spartaku v Rožmitále pod Třemšínem. Ve večerních hodinách téhož dne byla uspořádána společně s městem Rožmitál, panem Tomkem a SDH Rožmitál pod Třemšínem charitativní zábava, jejíž výtěžek byl předán na pomoc občanům zasaženým povodněmi na Moravě. Ve dnech 11. a 12. června se kolektiv mladých hasičů a někteří členové sboru s praporem účastnili hasičských slavností v Litoměřicích, a to jak slavnostních projevů na náměstí a předání pamětní stuhy, tak i bohatého programu, který probíhal oba dva dny na výstavišti Zahrada Čech. Bohužel v tomto roce zemřeli naši dva dlouholetí členové, manželé Šochmanovi.

107

Členové JPO II. Zleva: horní řada – Josef Kressl, Martin Kučera, Milan Polák, František Polák,
Karel Sadílek, Petr Šourek, Václav Pašek. Sedící spodní řada – Josef Vočadlo, Rostislav Plavec, Radek Feichtl,
František Průcha, Petr Petřek st., Jiří Vočka.

108

Ženy SDH Rožmitál p. Tř. Zleva: horní řada – Zdeňka Syslová, Miroslava Tlášková, Petra Průchová,
Markéta Dopitová, Zuzana Pečená, Dagmar Váchová, Marika Šípová, Jana Sládková.
Spodní řada – Libuše Poláková ml., Blanka Syslová, Marie Kresslová, Helena Češková, Miluše Romová, Hana Vlková,
Irena Petřeková, Miluše Zimová, Růžena Ptáčková, Jaroslava Průchová, Jarmila Sládková, Libuše Poláková st.


Jednotka JPO II se zúčastnila Dne IZS na hřišti v Obecnici a ke dni 30. 8. 2010 vyjížděla ke 45 zásahům.

109

Členové výboru SDH Rožmitál p. Tř. Zleva: Marie Kresslová, Martin Kučera, Josef Kressl, Jiří Vočka,
Alois Brabenec, František Polák, Radek Feichtl, Libuše Poláková st., Libuše Poláková ml., Růžena Ptáčková, Marika Šípová.

110


Mladí hasiči se svými vedoucími. Zleva: horní řada – Jana Sládková, Martin Vlk, Simona Poláková, Jiří Roušal,
Tomáš Bláha, Andrea Janíčková, Jiří Trefil. Prostřední řada – Zdeňka Syslová – instruktor, Jiří Vávra,
Jarmila Sládková – činovník, Libuše Poláková ml. – vedoucí, Libuše Poláková st. – vedoucí, Blanka Syslová – vedoucí,
Dagmar Váchová – instruktor. Spodní řada – Anna Černá, Denisa Poláková, Marika Šípová, Patrik Vlk,
Martin Vaněk, Eliška Braunová, Jana Poláková, Nicolas Němeček, Aneta Koptíková

111

Společné foto členů SDH Rožmitál p. Tř. Zleva: horní řada – Jiří Vočka, František Průcha, Josef Kressl ml.,
Petr Petřek st., Libuše Poláková st., Jarmila Sládková, Blanka Syslová, Libuše Poláková ml. František Polák,
Radek Feichtl. Druhá řada shora – Alois Brabenec, Jana Sládková, Miluše Zimová, Marika Šípová st.,
Zuzana Pečená, Dagmar Váchová, Petra Průchová, Markéta Dopitová, Miroslava Tlášková.
Třetí řada shora – Miluše Romová, Václav Pašek, Jan Květoň, Josef Kressl st., Hana Vlková, Martin Kučera,
Jaroslava Průchová, Zdeňka Syslová, Helena Češková, Zdeněk Němeček, Dušan Vaněk, Irena Petřeková,
Karel Vácha. Druhá řada zdola – Růžena Ptáčková, Marie Kresslová, Jiří Vávra, Jiří Roušal, Simona Poláková,
Josef Vočadlo, Martin Vlk, Jiří Trefil, Tomáš Bláha, Andrea Janíčková. První řada zdola – Anna Černá (v modrém),
Jana Poláková, Denisa Poláková, Marika Šípová ml., Patrik Vlk, Martin Vaněk, Eliška Braunová,
Aneta koptíková, Nicolas Němeček.

Závěrem si připomeňme historii hasičského hnutí v našem státě v posledních letech, která silně kontrastuje s hasičskými začátky našich předků na sklonku 19. a počátku 20. století. Jedná se o město Přibyslav, obrazně nazývané jako„město světového hasičstva“. V jubilejním roce 2010 slaví Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi s celostátní působností 35 let svého trvání. Je to sice krátká doba, ale současná novodobá historie hasičské myšlenky a solidarity daleko předběhla dobu zmíněnou v úvodu. Je tak závažná, že stojí za zmínku. Původní myšlenkou bylo vybudovat hasičské muzeum, jehož součástí je stálá výstava požární ochrany, se snahou zlepšit preventivní a výchovnou činnost k dodržování požární bezpečnosti. Tento záměr byl daleko překročen. Byla to systematická dokumentace práce hasičů ve formě dokumentárních filmů a pořizování řady videozáznamů z hasičských akcí pro potřeby škol a sborů. Další pozornost je věnována archivní, restaurátorské a zájmové činnosti. Je pama továno i na kulturu. Jsou to mezinárodní festivaly hasičských hudeb, přehlídky hasičských divadelních souborů a celá řada seminářů s hasičskou tématikou. V tom je Přibyslav unikátní. Vybudování Centra hasičského hnutí v Přibyslavi si vyžádalo nesmírně náročnou práci. Velkým podílem brigádnické hasičské po moci na výstavbě Centra přispěl i okres Příbram.

112
Hasičské slavnosti v Litoměřicích – velitel František Polák s praporem, na který byla
dekorována pamětní stuha dne 12. 6. 2010

SDH

Univerzální překladač

Překlad (translations)

YouTube kanál města

YouTube kanál města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
3
31
4
1
3
2
3
3
5
4
4
5
5
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
3
12
3
13
3
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
9
23
5
24
6
25
5
26
5
27
5
28
5
29
4
30
3

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky