Rožmitál pod Třemšínem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Rožmitál pod Třemšínem
Město Rožmitál pod Třemšínem vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Telefon: 318 665 001
Fax: 318 665 253
E-mail: mesto@rozmitalptr.cz
WWW: www.rozmitalptr.cz
ID Datové schránky: c4wbbp2
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:30 – 11:3012:30 – 17:00
  středa7:30 – 11:3012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: c4wbbp2
82481118/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
191909021/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00243221
DIČ: CZ00243221

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem
  Náměstí 8
  262 42 Rožmitál pod Třemšínem
 • e-mailem: mesto@rozmitalptr.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@rozmitalptr.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 318 665 001
Úřední hodiny
pondělí7:30 - 11:3012:30 - 17:00
středa7:30 - 11:3012:30 - 17:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Rožmitál pod Třemšínem vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Rožmitál pod Třemšínem poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2010

výroční zpráva 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 296,28 kB
Staženo: 1,118×
Vloženo: 27. 11. 2012

Výroční zpráva 2011

výroční zpráva 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,38 kB
Staženo: 1,157×
Vloženo: 27. 11. 2012

Výroční zpráva 2012

výroční zpráva 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 409,51 kB
Staženo: 1,069×
Vloženo: 26. 2. 2013

Výroční zpráva 2013

výroční zpráva za r. 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 530,72 kB
Staženo: 1,116×
Vloženo: 19. 2. 2014

Výroční zpráva 2014

výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,09 kB
Staženo: 950×
Vloženo: 26. 2. 2015

Výroční zpráva 2015

doc01044920160218150417.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 303,81 kB
Staženo: 840×
Vloženo: 18. 2. 2016

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,35 kB
Staženo: 734×
Vloženo: 7. 2. 2017

Výroční zpráva 2017

doc02356320180126204305.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,62 kB
Staženo: 632×
Vloženo: 26. 1. 2018

Výroční zpráva 2018

Poskytování informací výroční zpráva za r. 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 325,41 kB
Staženo: 478×
Vloženo: 18. 1. 2019

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva poskyt. inf. 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,81 kB
Staženo: 398×
Vloženo: 25. 3. 2020

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 313,64 kB
Staženo: 297×
Vloženo: 15. 2. 2021

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva za r. 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,2 kB
Staženo: 207×
Vloženo: 28. 1. 2022

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,33 kB
Staženo: 99×
Vloženo: 31. 1. 2023

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva za r. 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,53 kB
Staženo: 40×
Vloženo: 4. 1. 2024

Evidence - návrh na zrušení údaje o místě trvalého bydliště

navrh_na_zruseni_udaje_o_mistu_trvaleho_pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 808,34 kB
Staženo: 1,438×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - církevní sňatek

cirkevni_snatek.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,5 kB
Staženo: 1,170×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - dotazník k uzavření manželství

dotazník k uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,36 MB
Staženo: 1,599×
Vloženo: 3. 4. 2013

Matrika - informace pro snoubence

informace_snoubenci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,28 kB
Staženo: 1,246×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - osvědčení o státním občanství

osvedceni_o_statnim_obcanstvi.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB
Staženo: 1,236×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - přihláška k vítání občánků

přihláška k vítání občánků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,9 kB
Staženo: 1,992×
Vloženo: 4. 12. 2012

Matrika - přijetí dřívějšího příjmení do měsíce po rozvodu

prijeti_drivejsiho_prijmeni_do_1_mesice_po_rozvodu_1_.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29 kB
Staženo: 1,196×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - příloha 1 k žádosti o uzavření manželství

příloha1 k žádosti o uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,25 kB
Staženo: 1,092×
Vloženo: 4. 12. 2012

Matrika - příloha 2 k žádosti o uzavření manželství

příloha2 k žádosti o uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,04 kB
Staženo: 1,316×
Vloženo: 4. 12. 2012

Matrika - sňatek s cizincem

snatek_s_cizincem.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 50 kB
Staženo: 1,303×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - změna jména a příjmení

zmena_jmena_a_prijmeni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 1,153×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - zvolení druhého jména

zvoleni_jmena_druheho_.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 50,91 kB
Staženo: 1,214×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

zadost_o_vystaveni_duplikatu_rodneho_oddaciho_umrtniho_listu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37,5 kB
Staženo: 1,150×
Vloženo: 27. 11. 2012

Ovzduší - oznámení podkladů pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší

ovzdusi_oznameni_podkladu_pro_stanoveni_poplatku_za_znecistovani_ovzdusi_maly_zdroj.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 1,129×
Vloženo: 27. 11. 2012

Ovzduší - upozornění pro provozovatele malých zdrojů znečištění ovzduší

ovzdusi_upozorneni_pro_provozovatele_malych_zdroju_znecisteni_ovzdusi.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB
Staženo: 1,189×
Vloženo: 27. 11. 2012

Ovzduší - Zákon č. 86/2002 Sb. v platném znění - ke dni 28. 2. 2011

ovzdusi_zakon_c._86_2002_sb._v_platnem_zneni_ke_dni_28.2.2011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 720 kB
Staženo: 1,209×
Vloženo: 27. 11. 2012

Rada - zásady pro přidělování bytů

zasady_volne_byty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,22 kB
Staženo: 1,184×
Vloženo: 27. 11. 2012

Rada - Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2017

pravidla dotací r. 2017.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 77,5 kB
Staženo: 854×
Vloženo: 21. 12. 2016

Rybářské lístky - žádost o vydání rybářského lístku

žádost o vydání rybářského lístku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 334,44 kB
Staženo: 1,303×
Vloženo: 9. 11. 2017

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha č-2_ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,12 kB
Staženo: 1,062×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - Ohlášení odstranění

ohlÁŠenÍ odstranĚnÍ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 73 kB
Staženo: 1,077×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Ohlášení stavby

ohlÁŠenÍ stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 80 kB
Staženo: 1,097×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Ozámení záměru

Příloha č-7-1_OZNÁMENÍ ZÁMĚRU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 25,51 kB
Staženo: 532×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

oznÁmenÍ stavebnÍho zÁmĚru s certifikátek autorizovaného inspektora.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 78,5 kB
Staženo: 1,027×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Oznámení změny v užívání stavby

oznÁmenÍ zmĚny v uŽÍvÁnÍ stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 68 kB
Staženo: 1,046×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Společné oznámení záměru

Příloha č-16-2_SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 30,27 kB
Staženo: 588×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - Žádost o povolení předčasného užívání stavby

ŽÁdost o povolenÍ pŘedČasnÉho uŽÍvÁnÍ stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 78,5 kB
Staženo: 1,060×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního)

zadost_o_prideleni_cisla_popisneho_evidencniho.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20,5 kB
Staženo: 1,147×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stavby - žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

zadost_o_souhlas_k_odneti_pudy_ze_zemedelskeho_pudniho_fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 337,75 kB
Staženo: 1,479×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stavby - Žádost o stavební povolení

ŽÁdost o stavebnÍ povolenÍ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 78 kB
Staženo: 1,044×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - žádost o územně plánovací informaci

zadost_o_uzemne_planovaci_informaci.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 51,5 kB
Staženo: 1,189×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stavby - Žádost o územní souhlas

ŽÁdost o ÚzemnÍ souhlas.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 71,5 kB
Staženo: 1,066×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

ŽÁdost o vydÁnÍ kolaudaČnÍho souhlasu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 76 kB
Staženo: 1,034×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

ŽÁdost o vydÁnÍ rozhodnutÍ o dĚlenÍ nebo scelovÁnÍ pozemkŮ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 73 kB
Staženo: 1,037×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

ŽÁdost o vydÁnÍ rozhodnutÍ o ochrannÉm pÁsmu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 68 kB
Staženo: 1,051×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Příloha č-1_ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 29,94 kB
Staženo: 1,086×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha č-3_ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA Ú....docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,49 kB
Staženo: 1,195×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Příloha č-6_ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,88 kB
Staženo: 1,085×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - žádost o změnu stavby před dokončením

zadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54 kB
Staženo: 1,535×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stromy - památkový ústav

stromy pamatkovy ustav.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 1,231×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stromy - plná moc povolení (oznámení) kácení

stromy_plna_moc_povoleni_oznameni_kaceni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20,5 kB
Staženo: 1,155×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stromy - žádost o povolení (oznámení) kácení

stromy_zadost_o_povoleni_oznameni_kaceni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 47 kB
Staženo: 2,928×
Vloženo: 27. 11. 2012

Životní prostředí - Žádost o poskytnutí kompostéru

žádost o domácí kompostér.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 50,24 kB
Staženo: 524×
Vloženo: 17. 4. 2018

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.