Navigace

Obsah

Odbor výstavby a životního prostředí

STROMY
Památkový ústav
Plná moc povolení (oznámení) kácení
Žádost o povolení (oznámení) kácení

STAVBY
Žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního)
Žádost o územně plánovací informaci
Žádost o změnu stavby před dokončením
Žádost o stavební povolení
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Žádost o územní souhlas
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Ohlášení stavby
Ohlášení odstranění

Oznámení záměru
Společné oznámení záměru

Oznámení změny v užívání stavby
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

OVZDUŠÍ
Oznámení podkladů pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší - malý zdroj
Upozornění pro provozovatele malých zdrojů znečištění ovzduší
Zákon č. 86_2002_Sb. v platném znění - ke dni 28. 2. 2011

RYBÁŘSKÉ LÍSTKY
Žádost o vydání rybářského lístku

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY
Žádost o poskytnutí domácího kompostéru

Matrika

Dotazník k uzavření manželství
Příloha 1 k žádosti o uzavření manželství
Příloha 2 k žádosti o uzavření manželství
Informace pro snoubence
Církevní sňatek
Sňatek s cizincem
Uzavření manželství mimo obřadní místnost nebo mimo stanovené hodiny
Přijetí dřívějšího příjmení do 1 měsíce po rozvodu
Změna jména a příjmení
Zvolení druhého jména
Osvědčení o státním občanství
Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu
Přihláška k vítání občánků

Evidence obyvatel

Návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Rada města
Zásady pro přidělování bytů


***

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.